Kapłaństwo

Czym jest sakrament święceń?

Kapłaństwo jest sakramentem, dzięki „któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów (Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1536).

Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się powołanie do świętości i do apostolstwa. Te sakramenty udzielają Ducha do życia według powołania, aby po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki osiągnąć niebo.

„Dwa inne sakramenty: święcenia (kapłaństwo) i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi” (p. 1534). Służą do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Przez służbę innym uświęcają tego, kto przyjmuje te sakramenty.

Chrzest i bierzmowanie konsekrują do kapłaństwa wspólnego. Ci, którzy zostają wyświęceni, konsekrowani, w imieniu Chrystusa karmią Kościół słowem i łaską Bożą (por. p. 1535).

Katechizm tak definiuje udział w Chrystusowym kapłaństwie przez święcenia; kapłaństwo wspólne jest udziałem tych, którzy zostali ochrzczeni i bierzmowani: „Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat” (p. 1536).

Święcenia biskupie i święcenia prezbiteriatu są dwoma stopniami uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, natomiast święcenia diakonatu nie dają udziału w służebnym (hierarchicznym) kapłaństwie, ale są to święcenia „dla posługi” (p. 1569).

Chrystus jest Jedynym, Najwyższym Kapłanem Nowego i Wiecznego Przymierza, który — przyjmując ludzką naturę — stał się Pośrednikiem między Ojcem niebieskim a ludźmi i złożył na Krzyżu ofiarę pojednania za zbawienie świata.

Kapłaństwo Starego Testamentu

Przez sakrament święceń ochrzczony zostaje włączony do stanu biskupów, prezbiterów i diakonów. Nie jest to wybór, delegacja, ustanowienie przez wspólnotę wierzących, lecz akt sakramentalny, który udziela Ducha Świętego, dla wykonywania „świętej władzy”. Ta władza pochodzi od samego Chrystusa, udzielana przez pośrednictwo Kościoła. Ten sakrament określany jest też słowem „konsekracja”, ponieważ w pewien sposób wyłącza chrześcijanina, a zarazem w nowy sposób wiąże z Chrystusem i Kościołem. Widzialnym znakiem konsekracji jest włożenie rąk biskupa na głowę kandydata.

Zapowiedzią kapłaństwa Nowego Testamentu było kapłaństwo Aarona i posługa lewitów. Bóg wybrał jedno z dwunastu pokoleń, pokolenie Lewiego, i przeznaczył je do służby liturgicznej. Kapłani zostali ustanowieni „dla ludzi … w sprawach odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy” (Hbr 5,1). Lewici głosili słowo Boże, prowadzili Izraelitów do Boga przez modlitwę i ofiary. Nie mogli jednak dokonać ostatecznego uświęcenia (por. Hbr 5,3); tego mogła dokonać jedynie ofiara Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

Wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu wypełniły się w Jezusie Chrystusie, „jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2,5).

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • Akt urodzenia dziecka
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary)

1-sza Komunia Święta

 • Metryka chrztu dziecka (jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią)
 • zgoda na I Komunię Świętą z Parafii zamieszkania (jeśli dziecko mieszka poza naszą Parafią, a uczęszcza na katechezę szkolną w tutejszej Parafii)

Bierzmowanie

 • Metryka chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej
 • Indeks kandydata do bierzmowania

Ślub

 • Narzeczeni zgłaszają się minimum 3 miesiące przed planowaną data ślubu do kancelarii parafialnej
 • Dowód osobisty
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (kursu przedmałżeńskiego)
 • Metryka chrztu świętego do ślubu
 • Zaświadczenie z USC
 • Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej
 • Zaświadczenie o odbyciu katechezy przedślubnej

Pogrzeb katolicki

 • Akta zgonu z USC
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • Ustalenie daty, godziny i miejsca pogrzebu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa łączy dwie osoby w miłości, wierności i poświęceniu. To zobowiązanie do wspólnego duchowego rozwoju i wsparcia.

Kapłaństwo

Kapłaństwo jest darem i posługą w Kościele Rzymskokatolickim. Kapłani są wyznaczeni do sprawowania sakramentów, kierowania parafiami i dawania duchowego wsparcia naszej wspólnocie. Ich posługa jest nieoceniona dla naszej wiary i rozwoju duchowego.

Eucharystia

Podczas Mszy Świętej chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. To najważniejszy sakrament, który umożliwia nam przyjmowanie samego Jezusa i jest źródłem naszej duchowej siły.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest potwierdzeniem naszej wiary chrzestnej. Podczas tego sakramentu biskup kładzie ręce na głowie kandydata i udziela mu ducha świętego, umacniając go w wierzeniach i przygotowując do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

Pokuta

Ten sakrament oferuje nam możliwość wyznania naszych grzechów, żalu za nie i otrzymania rozgrzeszenia od kapłana. To również okazja do nawrócenia i rozwoju duchowego.

Chrzest

To pierwszy z sakramentów, który przyjmuje nowo narodzone dziecko, a także osoby dorosłe, które wstępują w wiarę katolicką. Chrztowi towarzyszy przyjęcie imienia chrzestnego oraz obietnica wierności Bogu.

Namaszczenie chorych

Sakrament chorych jest udzielany osobom chorym lub starszym, aby dodać im sił w trudnych chwilach. Modlimy się o zdrowie ciała i duszy.